Huurvoorwaarden De Walvis Rotterdam

1. BEGRIPPEN

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n) en/of faciliteiten van De Walvis, onderdeel van Wetendveld v.o.f. hierna te noemen De Walvis.

1.2 De Walvis is gevestigd aan de Walvisstraat 6, 3111BR Schiedam.

1.3 Huurder: degene met wie De Walvis een huurovereenkomst aangaat.

1.4 Huurovereenkomst: een tussen De Walvis en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan De Walvis toebehorende ruimte(n), en faciliteiten.

1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van De Walvis ruimte(n) huurt.

2.  TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door De Walvis, in de breedste zin van het woord.

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Voorwaarden De Walvis Rotterdam.

2.3 De Walvis heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website Wetendveld

2.5 Afwijkingen van cq aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit De Walvis schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.

3.  HUUR

3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging door De Walvis.

3.2 De Walvis verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.

3.3 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) welke in de overeenkomst staan vermeld en/of faciliteiten.

3.4 Huur van de ruimten gaat per dagdeel, in het weekend (overdag) per twee dagdelen.  Ochtend 9.00 – 13.00, middag 13.00 – 17.00, avond 18.00 – 22.00

3.5 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.

3.6 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van het gereserveerde dagdeel.

3.7 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door De Walvis. 

3.8 Kosten van de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd.

3.9 De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten worden en zijn op de website Wetendveld gepubliceerd.

3.10 Huurovereenkomsten van wekelijks terugkomende activiteiten lopen per maand en zijn hebben een opzegtermijn van één maand, zowel voor huurder als door verhuurder.

4.  ANNULERING VAN HUUROVEREENKOMSTEN

4.1 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.

4.2 Indien huurder van een dagdeel de huurovereenkomst om welke reden dan ook annuleert, is huurder aan De Walvis annuleringskosten ten bedrage van 30% van de ruimtezaalhuur verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren.

4.3 Bij niet annuleren of bij annulering op de dag van de huurperiode zal de normale huur worden doorberekend.

5.  GEBRUIK VAN GEHUURDE RUIMTE(N)

5.1 Huurder dient aanwijzingen van eigenaren van De Walvis ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.

5.2 Huurder dient zich te houden aan het door De Walvis vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n).

5.3 In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, met uitzondering van de flip-over.

5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. 

5.5 Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.

5.6 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van De Walvis te worden gemeld.

5.7 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen. 

5.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan De Walvis te melden en te vergoeden.

5.9 De Walvis heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

5.10 Bij schade zullen schoonmaak, opruimen en herstelkosten in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.

5.11 Roken is niet toegestaan in De Walvis, ook niet voor het pand.

5.12 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die De Walvis noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n). 

5.13. Het is niet toegestaan om in de gangen of de hal muziek ten gehore te brengen.

5.14 Het is de Huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurder te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.

5.15 De ruimten mogen niet met schoenen worden betreden. Schoenen kunnen achtergelaten worden bij de kapstok op de begane grond.

5.16 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n).

5.17 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders. Dit geldt met nadruk voor de hal op de begane grond.

6.  KOFFIE EN THEE

6.1 Gebruik van thee is bij de huurprijs inbegrepen. Huurder kan voor koffie gebruik maken van het Nespresso apparaat maar dient zelf te zorgen voor cups.

6.2 Gebruikte kopjes dienen na afloop op een dienblad te worden verzameld.

7.  TECHNISCHE FACILITEITEN

7.1 De bediening of verplaatsing van beeld en projectieapparatuur van De Walvis mag alleen geschieden door technici van De Walvis. Er is geen geluidsapparatuur aanwezig.

7.2 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de huurder worden verhaald.

7.3 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur is toegestaan na overleg en toestemming van De Walvis. 

7.4 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

8.  BETALING

8.1 Zaalhuur dient vooraf te worden voldaan, zaalhuur per maand voor het begin van de maandelijkse periode.

9.  ALGEMEEN

9.1 De Walvis is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.

9.2 De Walvis draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. 

9.3 De Walvis behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat De Walvis aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

9.4 De Walvis is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders van De Walvis.

9.5 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging

Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart De Walvis geheel terzake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden terzake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die huurder in de ruimte(n) van De Walvis ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.

9.6 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden worden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enerlei wijze schade toebrengen aan De Walvis.  

9.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

9.8 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.

9.9 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door De Walvis zullen op de huurder worden verhaald.

9.10 Voor het gebruik van de voordeursleutel geldt een borg van € 25. Bij in gebreke blijven bij het inleveren van de sleutel na beëindiging van het contract is huurder de kosten van het vervangen van het slot en 8 sleutels verschuldigd.

  1. OVERMACHT.

10.1 De Walvis is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 De Walvis aanvaard nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.

10.3 De Walvis is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de klant/huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 10 beschreven.